Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


AKTUALNOŚCI
PFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych

1 stycznia 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (...)

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475).

Ponadto informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl) opublikowano projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczących wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Projekty zakładają zmianę druków składanych w celu otrzymania dofinansowań i refundacji.

Do pobrania: Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...
Kurs prawa jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Szkolenia Kierowców z Wałbrzycha organizuje kursy prawa jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych. Kurs składa się z 30 godzin teorii i 30 godzin jazdy. W razie konieczności istnieje możliwość dokupienia dodatkowych godzin jazdy. Kurs prawa jazdy może rozpocząć każda osoba niepełnosprawna, która uzyska pozytywną opinię lekarza.

Więcej informacji na stronie: http://szkolajazdy.walbrzych.pl/szkolenie-dla-osob-niepelnosprawnych/
Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa - zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych

2. Informacji o swoim stanie zdrowia

3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem

4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

5. Poszanowania intymności i godności

6. Dokumentacji medycznej

7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

9. Opieki duszpasterskiej

10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 (czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)

połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):

(22) 833-08-85; (22) 635-59-96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;

sekretariat@bpp.gov.pl; www.bpp.gov.plRzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rza^dowej. Zostat powotany ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
"Partnerstwo liderów na rzecz Gminy Boguszów - Gorce"


Z dniem 1 września Fundacja "Razem" rozpoczęła realizację projektu „Partnerstwo liderów na rzecz Gminy Boguszów - Gorce”. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest utworzenie i integracja grupy lokalnych liderów Gminy Boguszów Gorce oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatyw społeczno-ekonomicznych na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. Grupa docelową są wszyscy pracujący i nieaktywni zawodowo, aktywni społecznie lokalni działacze, chcący brać czynny udział w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy, np.: przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, działacze służb społecznych, działacze rad parafialnych, pracownicy OPS, nauczyciele, osoby duchowne, artyści. Działania projektowe obejmują dwa spotkania informacyjne na terenie gminy Boguszów - Gorce, wyłonienie grupy liderów oraz spotkania robocze, trzy cykle zajęć warsztatowych w formie zjazdów weekendowych. Wybrana grupa miejscowych działaczy zostanie wyposażona w wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania funduszy unijnych oraz rozpoznawania i przeciwdziałania dysfunkcjom i patologiom społecznym. Realizacja projektu trwa od 1 września 2010r. do 28 lutego 2011.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacjarazem.pl/
Fundacja ,, Pomocna Dłoń’’ w ramach realizacji zadań zleconych z PFRON
,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych’’
,, I ty możesz żyć lepiej’’.Ogłasza II nabór

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Darmowej rehabilitacji w Centrum Rehabilitacyjnym „Medican”
ul. Forteczna 1 K
58-316 WałbrzychWięcej informacji na stronie: http://serce.free.ngo.pl/
Polski Związek Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie pn „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II” (Wsparcie II). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),


Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niewidomych poszukujących pracy i pozostających aktualnie bez zatrudnienia. Celem Projektu, mającego zasięg ogólnopolski, jest przekonanie potencjalnych uczestników, czyli Beneficjentów Projektu, że dzięki wytężonej pracy i nabytym umiejętnościom (przedstawionym w ofercie projektowej) mogą oni stać się efektywnymi i samodzielnymi pracownikami. Polski Związek Niewidomych, znając problemy osób z niepełnosprawnością wzroku, realizuje Projekt, w którym uczestnicy otrzymają wsparcie i pomoc w budowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria naboru:

  • ma ukończone 16 lat a nie przekroczyła jeszcze 64 lat,

  • jest osobą nieaktywną zawodowo, poszukującą pracy,

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub równoważne z udokumentowanym stopniem utraty wzroku (ostrość wzroku (po korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 3/60 (0,05) lub zawężenie pola widzenia poniżej 20 stopni), lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności/ umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny 04-O lub równoważne, z udokumentowanym stopniem utraty wzroku (j.w).

Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymają pomoc i wsparcie w postaci:

  • indywidualnych diagnoz opracowanych przez lekarza, psychologa i tyflopedagoga,

  • indywidualnych ścieżek zawodowych opracowanych przez doradców zawodowych we współpracy z różnymi specjalistami zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego Beneficjenta.

Na podstawie indywidualnych diagnoz oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w indywidualnych ścieżkach zawodowych wybrani Beneficjenci otrzymają również wsparcie w postaci: rehabilitacji społecznej, ułatwiającej wchodzenie w interakcje społeczne, pomocy w znalezieniu staży zawodowych oraz miejsc pracy, warsztatów aktywizacji zawodowej, warsztatów psychologicznych i edukacyjnych dla rodzin/opiekunów osób niewidomych, szkoleń, m.in.: zarządzanie bazami danych, założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, obsługa biura i recepcji, pracownik call center, oraz innych szkoleń zawodowych, kursów, m.in.: ECDL, języka angielskiego, warsztatów dziennikarskich.

Kontakt:
Marcin Bolkowski
tel. 022 / 635-60-38
e-mail: wroclaw.wsparcie2@pzn.org.pl
Skype: wroclaw.wsparcie2

Więcej informacji na stronie: www.pzn.org.pl/wsparcie2
Kampania Parkingowa 2009

W grudniu ruszamy z koleją edycją ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej - „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Akcja uczy Polaków, że zajmowanie miejsc parkingowych osobom z niepełnosprawnością znacznie ogranicza ich swobodne poruszanie się i funkcjonowanie w społeczeństwie.
W Boguszowie-Gorcach Kampania Parkingowa ruszy już po raz czwarty. Jej program skierowany będzie do sprawnych kierowców, którzy świadomie - z premedytacją, bądź nieświadomie - z braku wiedzy, korzystają z tzw. „kopert” przeznaczonych dla niepełnosprawnych kierowców. Organizując Kampanię Parkingową na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce chcemy kształtować odpowiedzialną, prointegracyjną postawę kierowców oraz głęboko uczulić społeczeństwo naszego miasta na istniejący problem.


Więcej informacji: Kampania Parkingowa 2009 czytaj więcej >>
ZMIANA USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 97 ,poz.802) z dnia 23 stycznia 2009 r. od dnia 23 września 2009 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu nie będzie wydawał kart parkingowych na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe (ZUS,KRUS,MSWiA).

Od dnia 23 września 2009 r. kartę parkingową wydaje się tylko na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności,

  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.3)).",Od dnia 23 września nie wydaje się kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
BEZPŁATNA POMOC DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY"

Oferta skierowana jest dla osób niepełnosprawnych, w szczególności do tych, którzy żyją w ciężkiej sytuacji bytowej i finansowej, doświadczają negatywnych skutków bezrobocia, często czują się bezradne i bezsilne wobec sytuacji, z którymi spotykają się w swoim życiu.


W ramach działania prowadzimy poradnictwo psychologiczne, prawne, obywatelskie, rzecznictwo indywidualne, mediacje. Udzielamy też informacji na temat przysługujących uprawnień osobom niepełnosprawnym, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej. Wszystkie działania w projekcie realizowane na rzecz beneficjentów są całkowicie bezpłatna. Porad udziela profesjonalnie przygotowana kadra, psychoterapeuta, doradcy porad obywatelskich, w tym ekonomiści, doradca finansowo - bankowy, prawnicy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizowany jest od miesiąca sierpnia do miesiąca grudnia br.

Kontakt:

Biuro Porad Obywatelskich, 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 29, skrytka pocztowa 59
teł: (074) 6651660 (tel. dla mieszkańców powiatu świdnickiego - 509 470 871)
e-mail: wbpo@)poczta.fm
http://obronapraw.ngo.org.pl
GG: 4598538
Skype: BPOWalbrzych
Tlen: bpowalbrzych


INTELLIGENT WEB READER - MÓWIĄCA PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA !

Intelligent Web Reader to przeglądarka z syntezatorem mowy, która udźwiękawia strony internetowe. Intelligent Web Reader powstał, aby udostępnić zasoby Internetu osobom niewidomym i niedowidzącym. Dla większej części osób niepełnosprawnych specjalistyczne oprogramowania udźwiękawiającego komputer, tzw. screenreader jest niedostępne - mimo wielu działań organizacji takich jak PFRON czy PCPR, ponieważ koszt takiego oprogramowania wraz z komputerem to wydatek 6 tysięcy złotych i więcej. To szczególnie tym niepełnosprawnym Intelligent Web Reader pokazuje, powiększa i przede wszystkim odczytuje syntetycznym ludzkim głosem strony internetowe.

Intelligent Web Reader jest bezpłatny dla wszystkich internautów.

Co zrobić, aby strony internetowe "przemówiły":

Pobierz program Intelligent Web Reader ze strony http://www.ivo.pl/iwr/download.html lub z naszego serwera http://niepelnosprawni.boguszow-gorce.pl/soft/IntelligentWebReader.exe i zainstaluj go na swoim komputerze. Po uruchomieniu programu zostaniesz poinformowany o sposobie obsługi.

Więcej informacji na temat przeglądarki można znaleźć na stronie: http://www.ivo.pl/iwr/index.html

Wymagania sprzętowe:

Aby uruchomić program Intelligent Web Reader wystarczy komputer klasy Pentium z 64 Mb RAMu i kartą dźwiękowa oraz system Windows 95 lub późniejszym.
KOMUNIKAT

Med - Optyka

Usługi Optyczne i Opiekuńcze Przychodnia Specjalistyczna
ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych pokój 338

Szanowni Państwo

Med - Optyka informuje, że w zakresie swoich usług proponuje osobom niepełnosprawnym oraz mającym problem z dostaniem się do lekarza okulisty dojazd do przychodni i przeprowadzenie badania okulistycznego oraz wyrobienie okularów. Zakład dysponuje wózkiem inwalidzkim.

Osoby zainteresowane możliwością wyrobienia okularów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0 508 190 909 lub stacjonarny 074 841 66 54 wew. 223 albo bezpośrednio w przychodni.
PROJEKT TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH 2008

Celem projektu "Turystyka dla wszystkich" było upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo. Realizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w 2008 r. projekt "Turystyka dla wszystkich" obejmował utworzenie internetowej bazy danych o dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu objęła inwentaryzację obiektów na podstawie ankiet, weryfikację i przetworzenie danych oraz umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie danych. Działania były prowadzone przez 10 miesięcy we wszystkich 16 województwach. W ramach realizacji projektu podejmowano szereg działań promocyjnych wspierających jego realizację. Przygotowano materiały stanowiące kompendium wiedzy na temat dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Narzędzia opracowane w ramach działania pełniły zarówno funkcję informacyjną jak i promocyjną projektu.

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy oraz ich opiekunów do zapoznania się z projektem „TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH 2008”. Szczegółowe informacje na stronie: www.turystykadlawszystkich.pl1 stycznia 2009 r.: nowe zasady przyznawania pomocy
przy zatrudnianiu niepełnosprawnych!

Dnia 24 grudnia 2008 r. Prezydent podpisał nowelę ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2009 r.

Przypomnijmy: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znosi refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników niepełnosprawnych. W zamian za to m.in. podwyższone zostały kwoty dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników.

W stosunku do projektu ustawy, o którym pisaliśmy na Portalu Kadrowym wprowadzono następujące zmiany:

1) w przypadku zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego u kilku pracodawców jednocześnie w wymiarze nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na tego pracownika u wszystkich pracodawców, których jest zatrudniony - w proporcji do wymiaru zatrudnienia,

2) w 2009 r. pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcom zatrudniającym co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wysokości

a) 70% kwoty:

» 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

» 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

» 60% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub

b) 90% powyższych kwot zwiększonych o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mają prawo w 2009 r. do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wysokości 100% powyższych kwot.Podstawa prawna

» ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1652).Look Twice!” – koniec projektu, początek nowych wizji rozwoju Wałbrzycha...

12 grudnia 2008 r. w Uzhgorodzie oraz 15 grudnia w Wałbrzychu liderzy 5 grup roboczych utworzonych w ramach projektu prezentowali wyniki swojej 9-ciomiesięcznej pracy. Grupy robocze zajmowały się tematyką rozwoju miasta w 5 sferach:

1) Bezrobocie, rozwój gospodarczy i turystyka

2) Ochrona środowiska

3) Młode rodziny i problematyka pokoleniowa

4) Zarządzanie miastem i infrastruktura

5) Osoby niepełnosprawne i mniejszości narodowe

Dzięki projektowi „Look Twice”, koordynowanemu przez dr Hermanna Knoedlera z Michael-Tiffernus Institut, udało się zmobilizować grupę mieszkańców miasta Wałbrzycha do twórczej pracy i wyartykułowania swoich oczekiwań co do miasta, w którym będą chcieli żyć zadowoleni mieszkańcy.

Z pełną wersją dokumentu można zapoznać się tutaj:
Wzorzec miasta Walbrzycha.pdf


Więcej informacji o projekcie: „Look Twice!”
czytaj więcej >>>