Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


TRANSPORT UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHPFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami)I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły dla dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje:

 • a) rodzicom dziecka,

 • b) prawnym opiekunom.

 1. Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

 2. W celu zorganizowania dowozu z dziecka rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 3. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują szkołę do której uczeń będzie uczęszczał.II. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Boguszowa-Gorc, na stronie internetowej Gminnego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.boguszow-gorce.pl oraz na stronie BIPu.

 2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

 3. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,

 4. skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce wydane przez odpowiedni organ,

 5. zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego.III. OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU:

Nie dotyczy.IV. TERMIN ODPOWIEDZI:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach:

tel. (074) 844-93-11 wew. 52; pokój 304-305 (III piętro).VII. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.
ZAŁĄCZNIKIR e g u l a m i n przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i sprawowania opieki nad nimi.
W n i o s e k w sprawie dowozu do placówki oświatowej ucznia niepełnosprawnego i sprawowania opieki nad nim.

O ś w i a d c z e n i e o zapoznaniu się z treścią regulaminu.