Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


ULGI I UPRAWNIENIAPFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych
Komunikacyjne

 • przewodnik lub opiekun osoby niewidomej,
  albo osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ulga 95% w komunikacji PKS, PKP na podstawie biletu jednorazowego, wiek opiekuna - 18 lat, przewodnika - 13 lat,

 • niepełnosprawni w stopniu znacznym
  ulga 49% w komunikacji zwykłej PKS, PKP, na podstawie biletów jednorazowych,
  ulga 37% w komunikacji innej niż zwykła PKS, PKP, na podstawie biletów jednorazowych.

 • niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym
  niewidomi - ulga 37% w komunikacji PKS, PKP na podstawie biletów jednorazowych, lub miesięcznych imiennych,

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna
  ulga 78% w komunikacji PKS, PKP, na podstawie biletów jednorazowych, lub miesięcznych imiennych,
  ulga dotyczy także jednego z rodziców, lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego, na podstawie biletu jednorazowego,
  Uprawnienia te dotyczą tylko przejazdów celowych,

 • emeryci, renciści, oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne
  ulga 37% na dwa przejazdy w roku w komunikacji PKP.

Ulgi w komunikacji lokalnej regulują samorządy.

Niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym, a także w stopniu lekkim przy symbolu R i N, upoważnia do ubiegania się o kartę parkingową.Ulga telekomunikacyjna

Do rabatów mają prawo tylko niektóre grupy osób niepełnosprawnych:

 • w przypadku choroby narządu wzroku – z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O – choroby narządu wzroku,

 • w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

 • w przypadku zastosowania przez zespół orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:

  - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny nie­pełnosprawności 04-O — choroby narządu wzroku,

  - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

Rabatów udziela się na podstawie orzeczeń powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Telekomunikacja Polska - udziela osobom niepełnosprawnym następujących rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne:

 • - za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TP - rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług,

 • - w abonamencie telefonicznym – rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej: planu TP 60 minut za darmo, planu TP startowego, planu TP socjalnego, planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom (dwa ostatnie plany nie są już oferowane nowym klientom), wynikającej z obowiązującego cennika usług.

Uwaga! - każdy operator odrębnie reguluje rabaty.Podatkowe

Osoby niepełnosprawne lub utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki związane:

 • z przystosowaniem pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych
  w rehabilitacji lub czynnościach życiowych,

 • z korzystaniem z pomocy przewodnika, lub psa przewodnika /osoby niewidome/, oraz opiekuna /znaczny stopień niepełnosprawności - narząd ruchu/,

 • z zakupem leków

 • z kosztami pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz sanatoriach.

Przepisy dot. odpisów podatkowych corocznie się zmieniają, dlatego przed rozliczeniem podatku należ szczegółowo zapoznać się z obowiązującymi odliczeniami.

50% w opłacie paszportowej - wszystkie rodzaje i stopnie niepełnosprawności.Pocztowe

Bezpłatne doręczanie listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu, osobom z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, niewidome lub ociemniałe.


Karta Parkingowa

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach".

Od dnia 23 września 2009 r. kartę parkingową wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

1. orzeczenia o niepełnosprawności,

2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.3).

W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia lekkiego kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)).

W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnych z orzeczeniami o stopniu lekkim, w których nie określono przyczyny niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia),

 • kserokopię prawa jazdy,

 • fotografię (3,5 x 4,5 cm),

 • na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,

 • trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł.

Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zwykle kilka dni.Osoba niepełnosprawna, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych i uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3a zakaz wjazdu autobusów

B-4 zakaz wjazdu motocykli

B-10 zakaz wjazdu motorowerów

B-35 zakaz postoju

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38 zakaz postoju w dni parzyste

B-39 strefa ograniczonego postoju

Przepis ten dotyczy również:

kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym jej odczytanie.

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od dnia 23 września 2009 r. nie wydaje się kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.PO KARTĘ PARKINGOWĄ NALEŻY UDAĆ SIĘ DO PCPR W WAŁBRZYCHU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wałbrzych

tel. 074 66 66 300, faks: 074 66 66 301

e-mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

www http://www.pcpr.walbrzych.pl/

.Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

 • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności (I grupa inwalidzka),

 • osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

 • osoby, które ukończyły 75 lat,

 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,

 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne pośledzenie słuchu,

 • osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

 • inwalidzi wojskowi i wojenni,

 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie ich rodzin po nich pozostali, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz członkowie rodzin po nich pozostali.

Od maja 2005 r. zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.Ulgowa opłata paszportowa

ulgową opłatę paszportową. w wysokości 50% stawki pobiera się m.in. od: emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj schorzenia, a także współmałżonkowie tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, osób przebywających w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.Zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła¸ zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Tego przepisu nie stosuje się, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości- udowodnione przez pracodawcę.

 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

  - Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  - Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

  - Zmniejszony wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

  Przepisów powyższych nie stosuje się: do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to zgodę. Koszty tych badań ponosi pracodawca.

 • Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą. lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisów Kodeksu Pracy.

 • Stosowanie specjalnych norm czasu pracy, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

 • Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

  Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

  Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

 • Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  - wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku (wówczas nie przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni),

  - w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

  Wynagrodzenie za czas powyższych zwolnień od pracy, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 • Pracujące osoby niepełnosprawne mają również prawo do korzystania ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę.Pomoc w zakupie niezbędnych przedmiotów dla osób niepełnosprawnych - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (np.: protezy, kule, wózek inwalidzki i inne). Przedmioty ortopedyczne przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu) według zlecenia lekarza (np. rehabilitant medyczny, reumatolog, ortopeda, neurolog).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.).Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Istnieje jedynie możliwość dofinansowania przystosowania samochodu do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, który jest jego właścicielem, w ramach programu – „PEGAZ 2003„ (moduł - pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidacji barier transportowych i w komunikowaniu się, obejmuje w obszarze A - zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu).

 • Przez oprzyrządowanie samochodu rozumie się specjalne, niestandardowe urządzenia (automatyczna skrzynia biegów, dźwignie sterujące, itp.), montowane fabrycznie lub we wcześniej zakupionym samochodzie, umożliwiające ubytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną ruchowo.

 • Adresatami programu w tym obszarze są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową. lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy -zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

 • Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na członka rodziny.

 • Oprzyrządowanie samochodu montowane fabrycznie jest dofinansowywane przez PFRON

 • pod warunkiem zakupu samochodu nie starszego niż 3-letni.

 • Program realizowany jest przez oddziały wojewódzkie PFRON - tam też należy składać wnioski o dofinansowanie (wnioski dostępne w oddziałach PFRON, PCPR i witrynie internetowej www.pfron.org.pl)Likwidacja barier

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne to takie bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwiać jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu ww. tytułów (jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem) mogą. ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostał 20% pokrywa wnioskodawca.

Osoba niepełnosprawna, która ma trudności z poruszaniem się, może wystąpić o pomoc w likwidacji barier architektonicznych utrudniających jej dostęp do budynku, w którym mieszka do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

 • kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,

 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,

 • oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą,

 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

 • zaświadczenie o pobieraniu nauki, ze szkoły lub uczelni - dotyczy osób uczących się,

 • kopia decyzji o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierania,

 • kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują.

 • ksero aktu własności lub umowy najmu lokalu którym mają być likwidowane bariery ( w przypadku likwidacji barier architektonicznych ).

Oprócz tego osoba składająca wniosek:

 • nie może mieć zaległości wobec PFRON,

 • nie korzystała z dofinansowania na ten cel w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku,

 • w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z jej przyczyny.

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonywanymi przed wydaniem decyzji.Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub

3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.