Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘPFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych
Likwidacja barier

 • Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 • Bariery techniczne to takie bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwiać jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

 • Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu ww. tytułów (jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem) mogą. ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostał 20% pokrywa wnioskodawca.

O dofinansowanie na likwidację barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoznaczne, w tym osoby małoletnie, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie na likwidację barier muszą spełniać następujące warunki:

 • mają trudności w poruszaniu się i wymagają likwidacji barier architektonicznych,

 • są właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, lub posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku,

 • mają stałe zameldowanie w lokalu lub budynku mieszkalnym.

 • spełniają kryterium dochodowe

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę w rodzinie,

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie można uzyskać za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.W tym celu należy złożyć:

 • wniosek /formularz można uzyskać w PCPR, na stronie internetowej, lub w siedzibie ośrodka,

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

 • kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,

 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,

 • oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą,

 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

 • zaświadczenie o pobieraniu nauki, ze szkoły lub uczelni - dotyczy osób uczących się,

 • kopia decyzji o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierania,

 • kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują.

 • ksero aktu własności lub umowy najmu lokalu którym mają być likwidowane bariery ( w przypadku likwidacji barier architektonicznych ).Oprócz tego osoba składająca wniosek:

 • nie może mieć zaległości wobec PFRON,

 • nie korzystała z dofinansowania na ten cel w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku,

 • w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z jej przyczyny.PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonywanymi przed wydaniem decyzji.

Wszystkie uzgodnienia i pozwolenia należą do obowiązków wnioskodawcy.

Nie można wcześniej przed podpisaniem umowy ponosić kosztów, gdyż nie zostaną one zwrócone.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.TUTAJ UZYSKASZ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT
LIKWIDACJI WW. BARIER ORAZ POBIERZESZ ODPOWIEDNI WNIOSEK.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wałbrzych

tel. 074 66 66 300, faks: 074 66 66 301

e-mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

www http://www.pcpr.walbrzych.pl/
KATALOG RZECZOWY

SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT
LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIERA. BARIERY ARCHITEKTONICZNE.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym (mających problemy w poruszaniu się):

 1. udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo,

 2. budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,

 3. dostawę, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego

 • podnośnika,

 • platformy schodowej,

 • transportera schodowego,

 • windy przyściennej,

 • innych urządzeń do transportu pionowego,

 1. opłaty poniesione z tytułu sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzenia, jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,

 2. dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

 3. likwidację progów i zróżnicowania poziomów podłogi,

 4. wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się (posadzka, wykładzina lub panele antypoślizgowe),

 5. budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w użytkowanym budynku,

 6. adaptację istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością,

 7. przeróbkę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, c.o. dostosowującą je do potrzeb montowanych urządzeń grzewczych i oświetleniowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

 8. budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej mieszkającej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

 9. przystosowanie drzwi:

 • zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych 80 cm,

 • zakup i montaż drzwi przesuwnych,

 • zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),

 • zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm. od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim – gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy – w kuchni i w jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę,

 1. przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku, w tym:

 • obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,

 • zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,

 • zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90° (do 170°),

 • zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,

 1. zmianę lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny bez barier architektonicznych, w przypadku gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu nie jest możliwa ze względów technicznych lub koszty likwidacji barier byłyby wyższe niż koszt zmiany lokalu.

 2. utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku (do 9 m²) oraz chodnika (do 5 mb).Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

 1. dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

 2. likwidację progów i zróżnicowania poziomów podłogi,

 3. wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się,

 4. oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,

 5. budowę instalacji c.o. oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

 6. wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia.

 7. wyrównanie nawierzchni chodnika, wjazdu na pochylnię lub dojścia do budynku
  (do 5 m),

 8. wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury,

 9. trwałe pomalowanie narożników budynku.B. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

 1. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:

 • wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,

 • wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną

 • sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,

 • inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk

 • zestawy sygnalizujące poprzez miganie lampy dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp.

 1. zakup telefonu dla osoby niedosłyszącej,

 2. zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera,

 3. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,

 4. zakup laryngophonu,

 5. zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych,

 6. zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM lub podczerwień),

 7. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych),

 8. zakup generatorów szumu,

 9. zakup i montaż zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka) z oprogramowaniem systemowym oraz programem specjalistycznym dla osób głuchoniemych (w razie osoby głuchoniemej),

 10. zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pomocą komputerów i sieci telefonicznej,

 11. usługi tłumaczy języka migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie).Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

 1. zakup i montaż aparatów telefonicznych ( w tym z klawiaturą brajlowską),

 2. zakup maszyny do pisania pismem Braille’a,

 3. zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.)

 4. zakup radia CB, krótkofalówki, magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu,

 5. zakup telefonu komórkowego udźwiękowionego przez osoby aktywne zawodowo lub udzielające się społecznie,

 6. zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille’a,

 7. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich.

 8. usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcja narządu wzroku (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie).Dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności:

1. zakup zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka) wraz z oprogramowaniem systemowym dla:

 • dzieci głuchoniemych lub ze znacznym upośledzeniem słuchu,

 • dzieci autystycznych,

 • dzieci niepełnosprawnych z innych przyczyn objętych indywidualnym programem nauczania w domu,

 • osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie mogących opuszczać mieszkania, chcących być aktywnymi zawodowo lub społecznie, które nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach programów specjalnych („Homer”, „Pegaz”, „Telepraca” itp.) realizowanych przez Oddział Podkarpacki PFRON.C. BARIERY TECHNICZNE.

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

 1. zakup kuchenki mikrofalowej,

 2. zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej,

 3. zakup pralki automatycznej dla osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z innymi osobami niepełnosprawnymi z powodu narządów wzroku lub ruchu),

 4. zakup innych urządzeń technicznych (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych) posiadających interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,

 5. zakup budzików i zegarków świetlnych i wibracyjnych,

 6. zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na piec opalany gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z osobami niepełnosprawnymi z powodu narządów wzroku lub ruchu).Dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności:

 1. zakup urządzeń technicznych z zakresu gospodarstwa domowego ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności, których wykonanie jest utrudnione ze względu na niepełnosprawność (np. amputacja dłoni, porażenie kończyn),

 2. zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu i bramy wjazdowej – w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu (poruszającą się na wózku inwalidzkim) uczącej się lub aktywnej zawodowo,

 3. zakup i montaż urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego – dla osób dotkniętych dysfunkcja narządów ruchu, np. z powodu: tetraplegii, paraplegii, zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, SM itp.,

 4. zakup łóżka ortopedycznego umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządów ruchu z różnych powodów i skazanej na ciągłe leżenie,

 5. zakup i instalacja podnośnika wannowego oraz podnośnika sufitowego,

 6. zakup sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowo takich jak:

 • siedzisko wannowe,

 • leżak kąpielowy,

 • taboret prysznicowy ,

 • siedzisko pod prysznic,

 • krzesło toaletowe

 • nadstawka sedesowa,

 • uchwyty ułatwiające korzystanie osobie niepełnosprawnej z urządzeń łazienkowych.Uwaga:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu.