Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIPFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych
Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

 • do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), oraz odpowiednio: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); komisje lekarskie podległe: MON lub MSWiA.

 • do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.Orzecznictwo do celów rentowych.

Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o "niezdolności do pracy". Oznacza to, że odpowiednio do: stanu zdrowia, sprawności organizmu, wieku, zawodu, wykonywanej pracy, możliwości dalszego wykonywania pracy zarobkowej, a także możliwości przywrócenia zdolności do pracy przez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe, kwalifikuje osobę jako:

 1. całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

  Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest jeżeli stopień naruszenia sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

 2. całkowicie niezdolną do pracy.

  Za całkowicie niezdolną do pracy uznawana jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

 3. częściowo niezdolną do pracy.

  Osoba częściowo niezdolna do pracy to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy, zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.Prawo do renty ma osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki:

 1. jest niezdolna do pracy,

 2. ma wymagany okres zatrudnienia,

 • 1 rok - jeżeli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat,

 • 2 lata - jeśli niezdolność powstała w wieku od 20-22 lat,

 • 3 lata - jeśli niezdolność powstała w wieku od 22-25 lat,

 • 4 lata - jeśli niezdolność powstała w wieku 25-30 lat,

 • 5 lat - jeśli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat. W przypadku osób które stały się niezdolne do pracy w wieku powyżej 30 lat okres wymaganych 5 lat musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

 1. niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia lub w okresie równorzędnym z okresem zatrudnienia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.Osobie, która spełnia WSZYSTKIE wymienione powyżej warunki przysługuje:

 • renta stała,

 • renta okresowa,

 • renta szkoleniowa.Orzecznictwo do celów pozarentowych. Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych.Zespół orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,

 • przedstawiciela ustawowego tej osoby.Siedziba Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu

ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wałbrzych

tel./faks: 074 66 66 325Aktualnie orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności

 1. znaczny

  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 1. umiarkowany

  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a także orzeczenie zaliczające do II grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 1. lekki

  orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, a także orzeczenie zaliczające do III grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.Orzeczenia o niepełnosprawności /dla osób do 16 roku życia/ lub o stopniu niepełnosprawności /dla osób, które ukończyły 16 lat/ wydają Powiatowe oraz Wojewódzkie zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, z wpisanym symbolem niepełnosprawności. Organem wydającym legitymacje jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.Posiadanie orzeczenia wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia - możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,

 • z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych,

 • z możliwości uczestniczenia w terapii zajęciowej,

 • z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

 • z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, oraz inne placówki.

 • z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń.Orzeczenie o niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.