Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


POMOC SPOŁECZNA

RON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych
CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

Głównymi celami pomocy społecznej są:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 • zapewnienie dochodu na poziomie renty socjalnej,

 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu renty socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

 • stworzenie sieci usług socjalnych, adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Kryterium przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest:

 • Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg renty socjalnej.
  Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód
  nieprzekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie -
  kwota 351 zł.
  Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające
  do zasiłku okresowego i celowego.

 • By ubiegać się o świadczenie z pomocy społecznej trzeba być osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania i przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,

 • jej przedstawiciela ustawowego,

 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.

Ośrodki pomocy społecznej znajdują się w każdej gminie. Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
Decyzje o przyznaniu, lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej.
Od każdej decyzji służy prawo odwołania.ZASIŁKI

Zasiłek stały

 1. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie
  niezdolnej do pracy z powodu wieku, lub niepełnosprawności, jeżeli jej
  dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
  gospodarującej.

 2. Przysługuje pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie
  niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej
  dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
  dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium
  dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że
  kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,- zł miesięcznie,

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na
  osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium
  dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różni między
  kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej
  osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
  rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona nie może być niższa niż 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, oraz 25% kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodzimy.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

 1. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części, lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 2. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu, oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 3. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowego.

 4. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie, albo rodzinie, która posiadała straty w wyniku zdarzenia losowego.

 5. Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu.ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;

 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności ( stopień umiarkowany, znaczny) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nieprzekracza kwoty 583,- zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i
  legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione jest:

 1. niepełnosprawne dziecko,

 2. osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 3. osoba, która ukończyła 75 lat,

 4. osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.
Zasiłek ten nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem - matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem:

 • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego sprawdzany jest dochód rodziny, który nie może przekraczać wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość świadczenia wynosi 420,00 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,- zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 2. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty,

 3. dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

 4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.Podstawa prawna
Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).TUTAJ UZYSKASZ DODATKOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach

ul. Kasprzaka 7, 58 – 370 Boguszów – Gorce

Telefony: 074 844 95 61, 074 844 19 13:

Pomoc Społeczna - zasiłki

Usługi opiekuńcze

Dodatki mieszkaniowe

Pracownicy socjalni

http://www.opsboguszow.pl/

.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osoby: starsze, chore, niepełnosprawne, które mają trudności, np. z robieniem zakupów, sprzątaniem, higieną osobistą, wymagają opieki rehabilitanta, mogą korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Są one świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy. Usługi podstawowe obejmują usługi gospodarcze i pielęgnacyjne. Usługi specjalistyczne przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi.Usługi opiekuńcze obejmują:

 • Usługi gospodarcze - pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.

 • Usługi pielęgnacyjne - mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie.

 • Usługi specjalistyczne - jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, terapeutów.

Najczęściej organizatorem usług są Ośrodki Pomocy Społecznej i do nich przede wszystkim należy zwracać się w tej sprawie.Jak starać się o usługi opiekuńcze w OPS?

Należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się też informacja , jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości, do jakiej opłaty za usługi pokrywane będą przez OPS. O pomoc może też starać się rodzina osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona wstanie zapewnić pomocy bliskiej osobie.Wysokość opłat za usługi pokrywane przez OPS zależy od:

Miejsca zamieszkania. Zasady odpłatności uchwalają władze gminy - dlatego może zdarzyć się, że dwie osoby mieszkające w innych gminach mogą zapłacić różne kwoty za taką samą usługę.

Dochodu netto (czyli po odjęciu podatku, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest ten dochód, tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez OPS.

Opłaty za usługi opiekuńcze są naliczane przez OPS stosowny do miejsca zamieszkania i uzależnione od dochodu w rodzinie obliczonego zgodnie z art.8 Ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwała Rady Gminy.